پرنده اسطوره ای هما در افسانه های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است اگر سايه او بر كسي افتد او را سعادتمند و اگر بر تارك كسي نشيند او را به شهرياري رساند و شايد واژه همايون و همايوني با اين نام پيوند دارد و به همین دلیل به مرغ سعادت نیز  معروف شده ‌است. جایگاه این پرنده افسانه از نظر کرامت به مانند جایگاه پرنده ققنوس در اساطیر مصر و یونان و اژدها در چین باستان است .طبق افسانه، هوانگ دی (رهبر قبیله ای افسانه ای) سلسله جنگ هایی را بر علیه ۹ قبیله دیگر در دره رودخانه زرد آغاز کرد و پس از غلبه بر آن ها، توتم هریک از آن قبایل رادر توتم قبیله خود ادغام کرد. با غلبه او بر این ۹ قبیله، توتم اژدها ویژگی های دیگر توتم ها را با هم ترکیب کرد. لذا اژدها نشانه هایی دارد که متعلق به ۹ موجود دیگر است: چشمانی مانند میگو، شاخ هایی مثل گوزن، دهانی بزرگ مثل گاونر، پوزه ای مثل سگ، ریشی مثل گربه ماهی، یال شیر، دم درازی مثل مار، فلس هایی مثل ماهی و چنگال هایی مثل شاهین دارد