مسافران خروجي از کشور ایران اعم از اينکه ايراني يا خارجي باشند ميتوانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، کالاهاي ايراني به هر ميزان و کالاي غيرايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران را همراه ببرند مشروط بر آنکه کالا جنبه تجاري پيدا نکند. در ضمن تشخيص کالاي شخصي يا تجاري بودن آن با گمرک است.بر اساس ماده 138 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي کالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غير تجاري بودن با اخذ حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي باشد. چنانچه کالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد(به استثناء کالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمرکي ترخيص مي شود